top of page

Verhuurvoorwaarden

De huurder verklaart uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan de hiernavolgende bepalingen van het contract:

 

Leveringen en teruggave

De huurder erkent de scooter in goede staat en zonder enige zichtbare gebreken ontvangen te hebben en hij verbindt er zich toe de scooter terug te geven in goede staat van onderhoud op de afgesproken plaats, Molendreef 3 en tijdstip. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de scooter op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging terug in bezit te nemen, indien de huurder enige bepaling van contract overtreedt. Men dient minstens 18 jaar oud te zijn om het contract te kunnen ondertekenen. Bij reservatie via de website bevestigt de huurder akkoord te gaan met huurvoorwaarden. Indien er geboekt werd voor meerdere personen dient de huurder door te geven aan alle andere bestuurders/passagiers om de huurvoorwaarden door te nemen. Deze kunnen ook nog doorgenomen worden op papier net voor vertrek bij Bromfun.

 

De bestuurder van de bromfiets is minstens 16 jaar. Om een passagier achterop mee te nemen dien je minstens 18 jaar te zijn. Er kan dus een passagier achterop zitten, gelieve hiermee rekening te houden: het gewicht van bestuurder en passagier mag de 150 kg niet overschrijden.

 

Betaling

Pas na vereffening van de huursom en eventuele extra’s kan de ‘bromfun’ beginnen. Wij vragen een voorschot van 40% op de totale huursom, pas na ontvangst van dit bedrag is de reservatie definitief.

 

Identificatie van de huurder

Voor vertrek dient de huurder zich te identificeren met een geldige en herkenbare identiteitskaart, (hierbij wordt een foto genomen met GSM).

 

Schade

De huurder is aansprakelijk voor elke schade die aan de scooter wordt toegebracht tijdens de verhuring inzoverre deze schade niet wordt vergoed door de verzekering. Er is niet voorzien in een omnium verzekering. De verhuurder heeft een verzekering B.A. voor de scooter.(Er wordt een franchise van €300 weerhouden door de verzekering, die zal doorgerekend worden aan de huurder). De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die tijdens de verhuring aan derden werd toegebracht door het gebruik van de scooter door de huurder. De huurder is gebonden een borgsom te betalen van €250 per scooter of €1000 voor vier of meer scooters. Deze borgsom blijft eigendom van de verhuurder zolang de scooter niet in goede staat is teruggebracht.

Schade die pas ontdekt wordt na het terugbrengen van de scooters zal verhaald worden (bewijslast zal worden doorgestuurd aan de persoon die de rit geboekt heeft), deze zijn de herstelkosten. Bij opzettelijk verzwegen schade rekening wij de herstelkosten +100€.

 

 

Stopzetting huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt pas stopgezet op het moment dat het voertuig in ontvangst wordt genomen door de verhuurder. Voor elke gestarte periode van 24u wordt een volledig extra dagtarief aangerekend verhoogd met €100 per dag.

Er zal een vergoeding aangerekend worden voor de tijdsduur van de huur, de extra kosten voor het niet terugbrengen van de scooter op de plaats van vertrek, de kosten verbonden aan het herstel van de aanrijdingschade, ongevalschade of vernielingschade aan de scooter of zijn uitrusting, eventuele boetes voor het laattijdig terugbrengen en de vereiste poetsbeurten, alle boetes en gerechtskosten aan verkeersovertredingen en ongevallen.

 

 

Gebruik van de scooter

De huurder verbindt er zich toe om de scooter voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken:

 

  1. Het is niet toegestaan om de scooter te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd dus enkel toegelaten voor recreatieve verplaatsingen. 

  2. Het is niet toegestaan om de scooter te gebruiken wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder onder invloed zijn van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen.

  3. De voorschriften van de wegcode of enig andere toepasselijke regel moeten te allen tijde gevolgd worden. Eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetes en/of andere straffen vallen volledig ten laste van de huurder.

  4. De huurder dan wel bestuurder is verantwoordelijk voor het stallen en parkeren van de scooter. De scooter mag evenwel ten allen tijde niet uit het zicht van de bestuurder zijn. De scooter dient steeds veilig geparkeerd te worden met de centrale steunvoet op een vaste ondergrond.

  5. De huurder zal enkel verharde en geasfalteerde wegen gebruiken. De huurder zal geen andere personen dan hem-/haarzelf laten rijden met de scooter gedurende de duur van deze overeenkomst.

 

Ongeval

Voor elk ongeval dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan, zowel bij de politie als bij de verhuurder, in de aangifte dienen de omstandigheden, datum, plaats en tijdstip van het voorval, adres van de tegenpartij, en eventueel PV nummer te staan.

 

Bevoegde rechtbank

Alle betwistingen tussen huurder en verhuurder in verband met onderlinge overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Veurne.

 

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Vermeesch Filip Bromfun, Molendreef 3, te 8630 Veurne verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Volgens de nieuwe privacywetgeving mogen we wettelijk uw gegevens, zoals onder andere ondernemingsnummer, adres, mailadres, telefoonnummer e.d. bewaren voor boekhouding en credit control. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@bromfun.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

 

Indien het voertuig tijdens de verhuur niet meer geschikt is als voertuig zal de huurder de eigenaar op de hoogte brengen op het vermelde noodnummer. Ingeval van panne of ongeval kan de huurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding of vervangwagen. De eigenaar zal desgevallend en desgewenst wel maximaal streven naar het voorzien van een vervangvoertuig, indien beschikbaar, voor de resterende huurperiode. Bij depannage van het voertuig door de eigenaar, zal hiervoor een vergoeding van €80 gerekend worden.

De huurder zal op geen enkel moment de verhuurder aansprakelijk stellen in geval van een technisch defect, eventuele daaruitvoortvloeiende nadelige gevolgen, lichamelijke letsels,…

De huurder erkent uitdrukkelijk de algemene huurvoorwaarden van de eigenaar te kennen en verbindt er zich toe om deze na te leven.

bottom of page